Bat To Exe Converter – 批次檔 Bat 轉換 EXE 執行檔軟體@免安裝版

作者: | 分類: ,

噹洛
Bat To Exe Converter – 批次檔 Bat 轉換 EXE 執行檔軟體@免安裝版

軟體名稱:Bat To Exe Converter批次檔 Bat 轉換 EXE 執行檔工具

官方網站:http://www.f2ko.de/programs.php?lang=en&pid=b2e

軟體介紹:

常寫批次檔如(*.bat、*.cmd)朋友,有些時候得要將檔案編譯為執行檔(*.exe),會覺得有些麻煩??推薦免費批次檔打包工具 – Bat To Exe Converter,使用者可以透過它批次將 .Bat 轉換為 .exe 格式,還能寫入完整檔案資訊,與加入多個批次檔,並且實現原始碼保護措施,重點是軟體還是免費,有程式開發與執行需求朋友,推薦下載來使用,幫你省去不少時間哦。

Bat To Exe Converter 軟體下載:[官方網站下載點]